Penzion Zlatý Hrozen v České Lípě hodnocení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených v Penzionu Zlatý Hrozen Česká Lípa

Tyto všeobecné podmínky Penzionu Zlatý Hrozen , který se nachází na adrese Mlýnská 34, Česká Lípa, upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Penzionu společností – Zlatý Hrozen, jako ubytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako ubytovaným v Penzionu.
Na základě Smlouvy o ubytování ubytovatel poskytne ubytovanému přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i další ubytovací prostor v Penzionu) na ujednanou dobu za sjednanou cenu ubytování a za poskytnuté služby spojené s ubytováním. 
 
Je-li smluvní stranou na straně ubytovaného spotřebitel, vztahy neupravené těmito všeobecnými podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 
Ustanovení těchto všeobecných podmínek platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě jinak.
 
Článek I. - OBJEDNÁVKA POBYTU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 
Kapitola - A článku I.
Ubytovaný si objednává pobyt v Penzionu Zlatý Hrozen písemnou formou – poštou, e-mailem – objednavky@zlatyhrozen.cz, nebo vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře na webových stránkách www. HYPERLINK "www.zlatyhrozen.cz"zlatyhroze HYPERLINK "www.zlatyhrozen.cz"n HYPERLINK "www.zlatyhrozen.cz".cz, telefonicky nebo osobně.
 
Kapitola – B článku I.
Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: Jméno a příjemní ubytovaného, den a místo narození, adresa trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail); v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo.
 
Kapitola – C článku I.
Určení data pobytu, výběr typu pokoje (2 lůžkový, 2 lůžkový s kuchyňkou, 3 lůžkový, 4 lůžkový), uvedení počtu ubytovaných hostů.
 
 
 
Kapitola – D článku I.
Objednávka i rezervace se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení ubytovatelem na emailovou adresu zákazníka, případně písemného potvrzení ubytovatelem na adresu zákazníka, pokud z potvrzení ubytovatele nevyplývá jiná podmínka závaznosti objednávky, např. zaplacení zálohy.
 
Kapitola – E článku I.
Tím, že ubytovatel potvrdí objednávku ubytovanému, vzniká mezi ubytovaným a ubytovatelem smluvní vztah. Ubytovatel se zavazuje zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a času a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli smluvenou cenu služeb, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší nebo jí využije jen zčásti. 
 
Kapitola – F článku I.
V případě, že objednávka učiněná ubytovaným je neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje, je ubytovaný povinen svou objednávku na základě výzvy ubytovatele neprodleně doplnit. Pokud ubytovaný ve stanovené lhůtě svou objednávku neprodleně nedoplní, považuje se objednávka za nepřijatou a tato nebude předmětem dalšího vyřizování.
 
Kapitola – G článku I.
Při závazné objednávce může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 10% až 100% celkové ceny, přičemž zálohu může ubytovatel požadovat kdykoliv, případně může na úhradu zálohy vázat závaznost objednávky a nebo její zrušení.
 
Kapitola – H článku I.
Povinnost uhradit zálohu může být na základě dohody s ubytovatelem nahrazena poskytnutím údajů platební karty, které jsou potřebné pro provedení předautorizace karty ve výši předpokládané ceny objednaných služeb.
 
Kapitola – CH článku I.
V případě nesplnění podmínek pro závaznou objednávku je ubytovatel oprávněn objednávku jednostranně zrušit a poté informovat o této skutečnosti ubytovaného.
 
 
 
Článek II. -  PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO
 
Kapitola – A článku II.
Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká ubytovanému právo na běžné užívání prostor vyhrazených mu k ubytování, jakož i společných prostor ubytovacího zařízení a využívat služby s ubytováním spojené.
 
Kapitola – B článku II.
Ubytovaný je povinen dodržovat Ubytovací řád Penzionu Zlatý Hrozen, a dále také ostatní ubytovatelem vydané vnitřní předpisy Penzionu vztahující se k poskytování ubytování a služeb v Penzionu Zlatý Hrozen. Ubytovaný je povinen užívat mu určený ubytovací prostor i společné prostory Penzionu řádně a tak, aby ubytovateli nevznikala škoda. Totéž platí pro služby, které mu budou poskytnuty ve spojitosti s ubytováním.
 
Kapitola - C článku II.
Ubytovaný nesmí v ubytovacím prostoru či kdekoliv v Penzionu Zlazý Hrozen provádět jakékoliv změny bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele. Poruší-li ubytovaný tento zákaz je povinen tuto nedovolenou změnu okamžitě odstranit, nejpozději však při skončení ubytování.
 
Kapitola - D článku II.
Ubytovaný nesmí zřídit bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele užívací právo k ubytovacímu prostoru třetí osobě. Porušení této povinnosti ubytovaného se považuje za hrubé porušení povinností ubytovaného, vyplývajících z uzavřené smlouvy.
 
Kapitola - E článku II.
Ubytovaný má právo reklamovat případné nedostatky ubytovatelem poskytovaných služeb. Reklamaci je ubytovaný povinen uplatnit u ubytovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho pracovního dne od zjištění nedostatků a tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém (tj. v Penzionu Zlatý Hrozen). Ubytovaný nemá právo na úhradu žádných nákladů spojených s uplatněním reklamace. Ubytovatel vyřídí přijatou reklamaci ve lhůtě odpovídající charakteru vytknutého nedostatku. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje na dobu, po kterou ubytovaný neposkytl ubytovateli potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.
 
Kapitola - F článku II.
Ubytovaný zodpovídá ubytovateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách Penzionu a jeho bezprostředním okolí on sám, anebo osoby s ním ubytované či zvířata, nebo host jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle ubytovaného využívají služeb Penzionu. Ubytovaný je povinen vzniklou škodu ubytovateli neprodleně nahlásit a tuto mu v plném rozsahu nahradit. 
 Kapitola - G článku II.
Ubytovaný má právo kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou rezervaci či objednávku (vypovědět uzavřenou smlouvu) či předčasně ukončit ubytování za předpokladu dodržení stornovacích podmínek, uvedených v těchto všeobecných podmínkách.
 
Kapitola - H článku II.
Ubytovaný je povinen zaplatit dohodnutou cenu za poskytnuté služby včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodu zvláštních služeb, které požadoval on sám nebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, a to nejpozději při odjezdu.
 
 
 
 Článek - III. - PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
 
Kapitola - A článku III.
 Ubytovatel je povinen poskytnout ubytovanému důležité informace k pobytu a nástupu na pobyt v Penzionu Zlatý Hrozen. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
 
Kapitola - B článku III.
Ubytovatel může ubytovanému poskytnout adekvátní náhradní ubytování, pokud to bude pro ubytovaného jako smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostory Penzionu Zlatý Hrozen staly nepoužitelnými, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele. 
 
Kapitola - C článku III.
Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.
V případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu či závazné rezervace ze strany ubytovaného je ubytovatel povinen vyplatit nejpozději do 14-ti dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. V případě, že vznikne ubytovateli nárok na stornovací poplatky, vyplatí ubytovatel ubytovanému rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. V případě závazné rezervace pomocí poskytnutí dat platební karty pro provedení předautorizace je ubytovatel oprávněn si storno poplatky zinkasovat z účtu ubytovaného.
 
 
 
Článek IV. - CENA SLUŽEB
 
Kapitola – A článku IV.
• Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem v Penzionu jsou uvedeny v aktuálním ceníku, v aktuálních pobytových balíčcích, na internetových stránkách www. HYPERLINK "http://www.zlatyhrozen.cz/"zlatyhrozen HYPERLINK "http://www.zlatyhrozen.cz/".cz.
• V cenách je zahrnut poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou města.
 
 
 
Článek V. - PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
Kapitola – A článku V.
Ubytovaný je oprávněn sjednanou cenu uhradit těmito způsoby:
 • Bezhotovostním převodem na účet ubytovatele;
 • v hotovosti v české měně nebo platební kartou na recepci Penzionu Zlatý Hrozen;
 • Veškeré platby musí být provedeny ve prospěch ubytovatele bez jakýchkoli srážek, tj. v plné výši objednaných služeb. 
 
 
 
Článek VI. - UBYTOVACÍ SLUŽBY
 
Kapitola – A článku VI.
Při nástupu na pobyt se ubytovaný v recepci Penzionu Zlatý hrozen prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a potvrzením pobytu za účelem vyplnění přihlášky k ubytování řádným zapsáním hosta. Po splnění výše uvedených náležitostí recepce Penzionu ubytovaného ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.
 
Kapitola – B článku VI.
Více informací o ubytování v Penuionu Zlatý Hrozen najde ubytovaný v Ubytovacím řádu Penzionu.
 
Kapitola – B článku VI.
Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.
 
 
 
VII. UKONČENÍ SMLOUVY, STORNOVACÍ POPLATKY
 
Kapitola – A článku VII.
Ubytovaný má právo uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu za níže uvedených podmínek. Za výpověď smlouvy bez uvedení důvodu se považuje rovněž skutečnost, že se ubytovaný na základě závazné objednávky nedostaví k čerpání služby.
 
Kapitola – B článku VII.
Ubytovaný při výpovědi smlouvy bez výpovědní doby povinen uhradit ubytovateli storno poplatek (tj. cenu za poskytnuté plnění – učinění rezervace a vše s tím související), vypoví-li ubytovaný uzavřenou smlouvu za těchto podmínek:
 
• Individuální host a skupiny do 4-ti osob:
- Host může zrušit rezervaci zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace.
 
 • Skupinová rezervace celého Penzionu max. 11 osob:
- Zrušení pobytu 7 dní před příjezdem - storno poplatek 100 % ceny pobytu.
 
- Zrušení pobytu ve sjednaný den – nedojezd - storno poplatek 100% ceny pobytu.
Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace ve lhůtě více než 20ti dnů před ohlášeným příjezdem skupiny.
 
Za nevyčerpané objednané služby v průběhu pobytu (ubytování, stravování, a jiné doplňkové služby) ubytovatel neposkytuje ubytovanému žádnou finanční ani jinou náhradu.
 
Kapitola – C článku VII.
V souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) OZ ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy uzavřené, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory ubytovatele, pokud poskytuje ubytovatel plnění v určitém termínu. 
V ostatních případech je ubytovaný oprávněn odstoupit od smlouvy pouze stanoví-li tak zákon.
 
Kapitola – D článku VII.
Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z těchto důvodů:
• Neuhrazení ceny ubytovaným za služby ve stanoveném termínu;
 • Z důvodů na straně ubytovaného či osoby, které má být služba poskytnuta, a to podle těchto VOP, kterými dojde k záměrnému zmaření smlouvy, například v případě nenastoupení k pobytu či nedodržování podmínek poskytnutí služby, a dále porušování vnitřních předpisů a ubytovacího řádu Penzionu Zlatý Hrozen;
 • Porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu (postačí v ústní formě) hrubě své povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy;
 • Z technických důvodů.
 
Ve výše uvedených případech nemá ubytovaný nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či na vrácení zaplacené částky, pokud tuto Penzionu uhradil. 
Výjimkou je ukončení smlouvy ubytovatelem z technických důvodů. V takovém případě bude ubytovanému vrácena zaplacená záloha.
 
 
Článek VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Kapitola – A článku VIII.
Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2020.
 
Kapitola – B článku VIII.
Změny a doplňky těchto všeobecných podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a ubytovaným upraveny výlučně písemnou formou.
 
Kapitola – C článku VIII.
Ubytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky všeobecných podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené smlouvy.
 
Kapitola – D článku VIII.
 Tyto všeobecných podmínek jsou považovány ve smyslu ustanovení § 1751 OZ za součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy a jejich úplné znění publikuje ubytovatel na internetových stránkách Penzionu (www.zlatyhrozen.cz).
 
Kapitola – E článku VIII.
Předané osobní údaje ubytovaného uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 
Kapitola – F článku VIII.
 Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, Inspektorát pro Jihomoravský kraj, jež je orgánem kontrolujícím právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), tj. je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.